false frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false frame

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khung giả