false back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false back.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false back

    * kỹ thuật

    bìa giả