false money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false money

    * kinh tế

    tiền giả