false drop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false drop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false drop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false drop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false drop

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    đọc sai

    truy tìm sai