false flax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false flax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false flax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false flax.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • false flax

    Similar:

    camelina: annual and biennial herbs of Mediterranean to central Asia

    Synonyms: genus Camelina

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).