false key nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

false key nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm false key giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của false key.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • false key

    * kỹ thuật

    chốt nối