gerardia pedicularia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gerardia pedicularia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gerardia pedicularia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gerardia pedicularia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gerardia pedicularia

    Similar:

    false foxglove: multi-stemmed North American annual having solitary axillary dark golden-yellow flowers resembling those of the foxglove; sometimes placed in genus Gerardia

    Synonyms: Aureolaria pedicularia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).