coke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke.

Từ điển Anh Việt

 • coke

  /kouk/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) (như) coca-cola

  than cốc

  * ngoại động từ

  luyện (than đá) thành than cốc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coke

  * kỹ thuật

  cốc

  than cốc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coke

  carbon fuel produced by distillation of coal

  street names for cocaine

  Synonyms: blow, nose candy, snow, C

  become coke

  petroleum oils coke after distillation

  Similar:

  coca cola: Coca Cola is a trademarked cola