coke fork nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke fork nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke fork giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke fork.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke fork

    * kỹ thuật

    đĩa cời cốc