coke oven gas nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke oven gas nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke oven gas giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke oven gas.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke oven gas

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    khí lò luyện cốc