coke oven coal tar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke oven coal tar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke oven coal tar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke oven coal tar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke oven coal tar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    guđron lò than cốc