coke crushing equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke crushing equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke crushing equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke crushing equipment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke crushing equipment

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị đập than cốc