coke yield nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke yield nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke yield giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke yield.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke yield

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hiệu suất than cốc