coke production nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke production nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke production giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke production.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke production

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tạo cốc