coke pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke pig.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke pig

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gang cốc