coke deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke deposit

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bã than cốc