coke iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke iron.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke iron

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gang cốc