coke dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke dust

    * kỹ thuật

    bụi cốc