coke basket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke basket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke basket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke basket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke basket

    * kỹ thuật

    giỏ cốc