coke platform nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke platform nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke platform giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke platform.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke platform

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sàn đỡ cốc