coke number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke number

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    số than cốc