coke lay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke lay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke lay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke lay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke lay

    * kỹ thuật

    chỗ chứa than cốc