coke drum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke drum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke drum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke drum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke drum

    * kỹ thuật

    lò cốc

    hóa học & vật liệu:

    thùng luỵện than cốc