coke bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke bed

    * kỹ thuật

    lớp luyện cốc