coke chamber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke chamber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke chamber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke chamber.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke chamber

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    buồng luyện cốc