coke test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke test

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    phép thử cốc hóa