coke retort nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke retort nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke retort giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke retort.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke retort

    * kỹ thuật

    lò cốc