coke crushing plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke crushing plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke crushing plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke crushing plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke crushing plant

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm đập than cốc