coke-oven nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke-oven nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke-oven giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke-oven.

Từ điển Anh Việt

  • coke-oven

    /'kouk'ʌvn/

    * danh từ

    lò luyện than cốc