coke grabbing bucket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke grabbing bucket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke grabbing bucket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke grabbing bucket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke grabbing bucket

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gàu ngoạm than cốc