coke button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coke button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coke button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coke button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coke button

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hạt cốc