centre tap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre tap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre tap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre tap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre tap

    * kỹ thuật

    điện:

    đầu lấy ra ở giữa