centre pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre pier

    * kỹ thuật

    trụ giữa