centre line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • centre line

  * kỹ thuật

  đường giữa

  đường nối tâm

  đường tâm

  đường tim

  đường trục

  đường trung tâm

  tim đường

  giao thông & vận tải:

  đường dọc tâm