centre-fold nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-fold nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-fold giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-fold.

Từ điển Anh Việt

  • centre-fold

    * danh từ

    ảnh màu phóng to lồng giữa các trang của một tờ tạp chí