centre-rail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-rail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-rail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-rail.

Từ điển Anh Việt

  • centre-rail

    /'sentəreil/

    * danh từ

    (ngành đường sắt) đường ray giữa (ở những đường leo núi)