centre girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre girder

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    dầm dọc giữa

    sống dọc (đóng tàu)