centre-bit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-bit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-bit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-bit.

Từ điển Anh Việt

  • centre-bit

    * danh từ

    mũi khoan