centre rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre rest

    * kỹ thuật

    giá đỡ di động

    giá đỡ sau

    giá đỡ tâm