centre hole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre hole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre hole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre hole.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre hole

    * kỹ thuật

    lỗ tâm