centre filling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre filling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre filling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre filling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre filling

    * kỹ thuật

    nạp giữa