centre pillar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre pillar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre pillar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre pillar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre pillar

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cột trụ trung tâm