centre lathe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre lathe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre lathe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre lathe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre lathe

    * kỹ thuật

    máy tiện chống tâm

    máy tiện có mũi tâm