centre gear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre gear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre gear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre gear.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre gear

    * kỹ thuật

    bánh răng mặt trời

    bánh răng trung tâm