centre mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre mark

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    dấu núng tâm