centre panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre panel

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    khung kết cấu trung tâm