centre engine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre engine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre engine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre engine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre engine

    * kỹ thuật

    ô tô:

    động cơ ở giữa