centre button nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre button nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre button giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre button.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre button

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    núm căn giữa