centre-back nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre-back nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre-back giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre-back.

Từ điển Anh Việt

  • centre-back

    * danh từ

    hậu vệ phòng (bóng đá)