centre sill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

centre sill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm centre sill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của centre sill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • centre sill

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xà dọc giữa